Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van Giffy en het gebruik van de Website zoals hieronder gedefinieerd. Deze Algemene Voorwaarden vormen, na acceptatie daarvan, een bindende overeenkomst tussen jou en Giffy. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden kun je downloaden en printen.

1.Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide

termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, steeds de hierna volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden:deze Algemene Voorwaarden van Giffy;

 • Website:mobiele websitel waarmee de Gebruiker gebruik kan maken van de

  Dienst;

 • Cadeaukaart:de direct, dan wel na omwisseling van een Giffy Card via de Website

  gekochte dan wel ontvangen digitale cadeaukaart, inclusief cadeaukaartcode, welke kan worden besteed bij de gekozen Merchant of de bij de Merchant aangesloten bestedingspartners;

 • Dienst:de Dienst die Giffy aan Gebruiker levert, zoals nader omschreven in artikel. 3;

 • Giffy Card:een door Giffy uitgegeven Cadeaukaart die in de Website kan worden ingewisseld voor een Cadeaukaart van dezelfde waarde;

 • Giffy Keuzekaart:een door Giffy uitgegeven Cadeaukaart die in de Website kan worden ingewisseld voor een Cadeaukaart van dezelfde of een andere waarde;

 • Intellectuele Eigendomsrechten:alle rechten van Intellectuele Eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, knowhow en hiermee verwante rechten;

 • Gebruiker:de geregistreerde gebruiker van de Website, die partij is bij de Overeenkomst;

 • Merchant:bij Giffy aangesloten uitgever van een Cadeaukaart

 • Ontvanger:de door een Gebruiker gekozen ontvanger van een Giffy Card, Giffy

  Keuzekaart of Cadeaukaart;

 • Overeenkomst:de Overeenkomst tussen Giffy en Gebruiker op grond waarvan

  Gebruiker gerechtigd is gebruik te maken van de Dienst en waarop deze

  Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

 • Partij(en):Giffy en/of Gebruiker;

 • Privacy Statement:het Privacy Statement van Giffy, in te zien op deze pagina

 • Website:de website van Giffy, te bereiken via https://www.ilovegiffy.com,

  alsmede alle onderliggende pagina’s,

 • Giffy:de handelsnaam van de rechtspersoon met beperkte

  aansprakelijkheid Giffy B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1018 XV, Nieuwe Achtergracht Amsterdam

  2 Algemeen
  2.1. Door het gebruik van de Website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.1. Giffy is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen per e-mail, de Website of via de Website bekendgemaakt worden en treden 7 dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via de Website en/of Website te raadplegen. Indien de klant de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid zijn account te verwijderen, waarmee de overeenkomst eindigt, waarna de klant geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

2.3. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden tussen Gebruiker en Giffy is alleen mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen wordt vastgelegd.

3 De Dienst
3.1. De Dienst die Giffy aanbiedt bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website

waarmee de Gebruiker:

 • Giffy Cards en Cadeaukaarten kan kopen en kan versturen aan derden;

 • Giffy Cards kan ontvangen en omwisselen voor een Cadeaukaart;

 • Gekochte of ontvangen Giffy Cards en Cadeaukaarten kan beheren;

 • Cadeaukaarten kan besteden bij de Merchants en/of de bestedingspartners van

  de Merchants.

  4 Gebruik van de Website

  4.1. Giffy spant zich in om de Dienst zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door Giffy te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as is”).

  4.3. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die deze met behulp van de Website verricht.

  4.4. Giffy is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, de (inhoud van de) Website aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud te verrichten.

  4.5. Indien de Website (tijdelijk) niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door een technische storing, is Giffy niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

  5 Giffy Card, Giffy Keuzekaart en Cadeaukaarten

  5.1. Een Giffy Card en een Cadeaukaart kan door een Gebruiker worden aangeschaft met de op dat moment aangeboden betalingsmethoden. Op het gebruik van deze betalingsmethoden zijn mogelijk algemene voorwaarden van de aanbieder van de betalingsmethoden van toepassing.

5.2. Bij aankoop van een Giffy Card of Giffy Keuzekaart gaat Gebruiker een overeenkomst met Giffy aan voor het leveren van de Giffy Card of Giffy Keuzekaart.

5.3. Bij aankoop van een Cadeaukaart gaat Gebruiker een overeenkomst aan met Giffy voor het leveren van de Cadeaukaart. De levering van de Cadeaukaart is voltooid op het moment dat de Gebruiker de Cadeaukaart ontvangt in zijn mailbox, welke hij zelf heeft opgegeven middels tweemaal het emailadres in te vullen.

5.4. Gebruiker gaat akkoord met de directe levering van een Giffy Card, een Giffy Keuzekaart of Cadeaukaart (indien direct een Cadeaukaart wordt gekocht). De Gebruiker doet expliciet afstand van haar eventuele recht om de Overeenkomst zonder reden te ontbinden.

5.5. Een Giffy Card, Giffy Keuzekaart of Cadeaukaart kan een beperkte geldigheid hebben. Een eventuele vervaltermijn wordt binnen de Website aangegeven. Gebruiker is verplicht de Giffy Card, Giffy Keuzekaart of Cadeaukaart te verzilveren voor verloop van de eventuele vervaltermijn.

5.6. Voor via de Website aangeschafte Giffy Cards gelden de volgende voorwaarden:
a) Een Giffy Card is niet inwisselbaar voor geld.
b) Een Giffy Card wordt direct na aankoop of later door de Gebruiker naar de gewenste ontvanger gestuurd via Whatsapp, email of een ander in de Website aangeboden verzendwijze. Aan de beschikbare verzendwijzen kan de
Gebruiker geen rechten ontlenen en het gebruik van de gekozen verzendwijze is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. Giffy is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of andere problemen in verband met een verzendmethode.
c) Een Giffy Card kan maar één keer worden ingewisseld voor een Cadeaukaart. Indien de Gebruiker een Giffy Card naar een Ontvanger stuurt, is Gebruiker
zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de Ontvanger en de verwerking van de persoonsgegevens van de Ontvanger. Giffy accepteert geen aansprakelijkheid omtrent de (onjuiste) invoer van gegevens van de Ontvanger door
d) Giffy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist of abusievelijk dubbel verzenden van een Giffy Card door een Gebruiker.
5.7.Giffy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist of abusievelijk dubbel verzenden van een Giffy Keuzekaart door een Gebruiker.
5.8.Met een Giffy Card of Giffy Keuzekaart kan een Gebruiker een Cadeaukaart activeren voor dezelfde of, in het geval van een Giffy Keuzekaart, een andere waarde. Voor Cadeaukaarten gelden de volgende voorwaarden:
a) Door het omwisselen van een Giffy Card of Giffy Keuzekaart in een Cadeaukaart of het rechtstreeks kopen van een Cadeaukaart komt ofwel een overeenkomst met een Merchant tot stand, ofwel een overeenkomst met Giffy. Bij de Cadeaukaart staat vermeld welke van deze twee van toepassing is. Een Giffy Card kan meestal worden ingeruild voor een Cadeaukaart naar keuze, ook als bij een geschonken Giffy Card een suggestie voor een bepaalde Cadeaukaart wordt gedaan. Indien een Giffy Card niet kan worden geruild dan staat dat bij de Giffy Card vermeld in de Website.;
b) Een gekozen Cadeaukaart kan niet worden geruild voor een andere Cadeaukaart;
c) Een gekozen Cadeaukaart is niet om te wisselen voor geld;
verzenden van eerder verzonden Cadeaukaarten is niet mogelijk;
e) Bij het besteden van de Cadeaukaart of het doen van aankopen met de Cadeaukaart

gaat de Gebruiker een overeenkomst met de Merchant of met haar bestedingspartners aan. Op het gebruik van de Cadeaukaarten zijn de algemene voorwaarden van de gekozen Merchant van toepassing, inclusief een eventuele geldigheidsperiode van de Cadeaukaart.

5.9. Giffy spant zich naar beste kunnen in om het juiste tegoed op een Giffy Card of Giffy Keuzekaart en de juiste informatie over Cadeaukaarten op de Website weer te geven. Mocht deze informatie onverhoopt incorrect zijn, dan is Giffy gerechtigd om de Giffy Card, de Giffy Keuzekaart en de waarde van Cadeaukaarten aan te passen.

5.10. Het activeren van de Cadeaukaart brengt een overeenkomst tussen Gebruiker en Merchant tot stand. Giffy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van de Cadeaukaart door de Gebruiker, noch voor de daarmee aangeschafte producten of diensten. Mocht het voor een Gebruiker niet mogelijk zijn om een aangeschafte Cadeaukaart bij de Merchant te besteden, dan dient Gebruiker daarover contact op te nemen met Giffy. Het volgende is van toepassing:

a) Indien blijkt dat de Cadeaukaart niet verzilverd kon worden wegens een aan Giffy toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing in de Website van Giffy, dan zal Giffy een nieuwe Cadeaukaart voor dezelfde waarde aan de Gebruiker beschikbaar stellen en heeft de Gebruiker geen aanvullend recht op schadevergoeding;

b) Indien blijkt dat de Cadeaukaart niet besteed kon worden wegens een niet aan Giffy toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing of niet werkende kassa website of kassasoftware van de Merchant of haar bestedingspartners, dan is Giffy daar niet aansprakelijk voor.

6 Privacy
6.1.Bij het uitvoeren van de Overeenkomst en het verlenen van de Dienst verwerkt Giffy persoonsgegevens van de Gebruiker. Giffy verwerkt persoonsgegevens altijd conform haar Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.

7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst en de resultaten daarvan, waaronder in ieder geval de Website en de Website, alsmede die via de website en dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Giffy en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht.

7.2. Als de Gebruiker voldoet en blijft voldoen aan deze Algemene Voorwaarden krijgt deze een persoonlijk recht om gebruik te maken van de Website. Giffy kan te allen tijde besluiten om dit gebruiksrecht in te trekken, in het bijzonder wanneer de Gebruiker een bepaling in deze Algemene Voorwaarden schendt, anderszins een onrechtmatige daad pleegt jegens Giffy, in het geval van fraude en in het geval van het overtreden van een wettelijke bepaling.

8 Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Giffy voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Giffy, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Giffy ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan Giffy uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van Giffy is echter in geen geval hoger dan € 150,= (ex. BTW).

8.2. “Directe schade” in de zin van het vorige artikellid betekent uitsluitend:

 1. a) zaakschade;
  b) redelijkerwijs gemaakte onkosten die Gebruiker zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Giffy in overeenstemming zijn met de Overeenkomst;

 2. c) redelijkerwijs door Gebruiker gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
  d) redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

8.3. Giffy is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art. 8.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker Giffy in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

8.4. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

9 Duur en beëindiging

9.1. De Overeenkomst tussen de Gebruiker en Giffy wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de klant of Giffy op elk moment worden opgezegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de klant om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.

9.2. Met het beëindigen van de laatst gedane transactie vervallen alle rechten en aanspraken die Gebruiker op Giffy heeft.

10 Varia

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle vermelde prijzen voor consumenten in Euro en inclusief btw.

10.2. Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Giffy ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

10.3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Giffy zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

10.4. Giffy mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan deze zijn Overeenkomst in overeenstemming met artikel 9 beëindigen.

Giffy behoudt zich het recht voor om in het geval van promoties en win acties bepaalde deelnemers uit te sluiten van deelname indien zij niet voldoen aan de vooraf gestelde normen.